ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

“เติบโตไปพร้อมกัน”

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด – คู่แข่ง รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
2. จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายบริษัท
3. จัดทำแผนส่งเสริมขายเดือน / ปี รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย
4. จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. วางแผนสื่อโฆษณา และนำเสนอสื่อ ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสื่อโฆษณา
6. Costomer Relation Management วางแผนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
7. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งคู่ค้าและลูกค้า
8. กำหนดแผนการทำงานให้กับพนักงานภายในฝ่าย ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้า consumer products และยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

หัวหน้าคลังค้าและจัดส่งสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้า การจัดเก็บและดูแล Stock สินค้าให้ถูกต้อง
2. ควบคุมการจัดการแผนกจัดส่ง ทั้งการวางแผนในการจัดส่งสินค้าและควบคุมทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ประสานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งสินค้า
5. มีความรู้ด้านดูแลรถยนต์เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านเส้นทางและขนส่งเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหารงานขนส่ง
4. สามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

Sale supervisor เขตการขายต่างจังหวัด (วิ่งได้ทั่วประเทศ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้า การจัดเก็บและดูแล Stock สินค้าให้ถูกต้อง
2. ควบคุมการจัดการแผนกจัดส่ง ทั้งการวางแผนในการจัดส่งสินค้าและควบคุมทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ประสานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบและควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งสินค้า
5. มีความรู้ด้านดูแลรถยนต์เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านเส้นทางและขนส่งเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย – หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจัวหวัดได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้า consumer products และยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

พนักงานขายเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ขายสินค้าประเภทสมุนไพร ให้ลูกค้าโดยมีฐานลูกค้าเก่าและสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้
– ขายและส่งสินค้าตามพื้นที่เขตการขายที่บริษัทฯ มอบหมาย
– ขายสินค้าทั้งเครดิตและเงินสด
– หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน :  งานประจำ
จำนวนที่รับ :  2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปี  ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– รู้เส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดีหรือมีฐานลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งสินค้าได้และขับรถยนต์ได้ดี
– มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

พนักงานขายต่างจังหวัด (เพศชายเท่านั้น )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ขายสินค้า พร้อมส่งของ เก็บบัญชี ทุกเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถทำเป้าหมายยอดขายได้ดี ทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
– หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่ม Consumer Product มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน :  งานประจำ
จำนวนที่รับ :  2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 – 45 ปี  ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– ขยัน อดทน สู้งาน
– รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงาน

เบอร์โทรสมัครงาน
iconติดต่อ-01
ร่วมงานกัน
icon-career-new-05
icon-career-05
icon-career-06
icon-career-07