ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

“เติบโตไปพร้อมกัน”

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด – คู่แข่ง รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
2. จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายบริษัท
3. จัดทำแผนส่งเสริมขายเดือน / ปี รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขาย
4. จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. วางแผนสื่อโฆษณา และนำเสนอสื่อ ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสื่อโฆษณา
6. Costomer Relation Management วางแผนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
7. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งคู่ค้าและลูกค้า
8. กำหนดแผนการทำงานให้กับพนักงานภายในฝ่าย ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้า consumer products และยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

Sale supervisor เขตการขายต่างจังหวัด (วิ่งได้ทั่วประเทศ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผน บริหาร จัดการจูงใจและพัฒนาทีมขายให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย ประสานงานควบคุม ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อขยายตลาดและสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– วิเคราะห์ตลาดและสรุปยอดขาย , ปิดยอดขายในแต่ละเดือนและไตรมาส
– วางแผนควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานในทีมขาย
– วางแผนการขายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทุกพื้นที่เขตการขายที่รับผิดชอบ
– รายงานสภาพตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
– พัฒนา / อบรม / เพิ่มทักษะในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้
– ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
– สามารถทำงานออกทริปได้ทั่วประเทศ ( Supervisor ต่างจังหวัด )

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย – หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจัวหวัดได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้า consumer products และยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

Sale Support Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– การจัดทำสรุปข้อมูล และรายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนตการทำงานของฝ่ายขาย
– จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานขายหรือเอกสารของลูกค้า ให้ถูกต้องเรียบร้อย
– ประสานงานด้านเอกสารระหว่างเซลล์กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
– สนับสนุนการขายของเซลล์ในทุกช่องทาง
– ประสานงานและทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : สามารถทำงานในเวลายืดหยุ่นได้ดี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
– ประสบการณ์ทำงานด้าน Sale co , Sale support 3 – 5 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใจรักงานบริการ ( Service mind ) และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Pivot Table , VLookup Excel

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

พนักงานขายเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ขายสินค้าให้ลูกค้า โดยมีฐานลูกค้าเก่าและสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้
– ขายและส่งสินค้าตามพื้นที่เขตการขายที่บริษัทฯ มอบหมาย
– ขายสินค้าทั้งเครดิตและเงินสด

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน :  งานประจำ
จำนวนที่รับ :  2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร
วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปี  ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– รู้เส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดีหรือมีฐานลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งสินค้าได้และขับรถยนต์ได้ดี
– มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงาน
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
3. ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานที่ตั้งไว้
4. ควบคุมประสิทธิภาพการผลิต
5. จัดสรรกำลังคนและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
6. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ดูแล การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
วันหยุด : เสาร์ – วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 น.

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพระบบ GMP, HACCP, อย. หรือระบบคุณภาพต่าง ๆ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ
– โบนัสประจำปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงาน

iconติดต่อ-02
iconติดต่อ-01
ร่วมงานกัน
icon-career-new-05
icon-career-05
icon-career-06
icon-career-07