“Growing Together”

Job Title

Sale supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผน บริหาร จัดการจูงใจและพัฒนาทีมขายให้ช่วยกันผลักดันยอดขาย
ประสานงาน ควบคุม ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อขยายตลาดและ
สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– วิเคราะห์ตลาดและสรุปยอดขาย , ปิดยอดขายในแต่ละเดือนและไตรมาส
– วางแผนควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานในทีมขาย
– วางแผนการขายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทุกพื้นที่เขตการขายที่รับผิดชอบ
– รายงานสภาพตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
– พัฒนา / อบรม / เพิ่มทักษะในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้
– ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
– สามารถทำงานออกทริปได้ทั่วประเทศ ( Supervisor ต่างจังหวัด )

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
วันหยุด : วันอาทิตย์

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจัวหวัดได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีประการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้า consumer products และยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
– โบนัสประจำปี

Sale Support Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– การจัดทำสรุปข้อมูล และรายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนตการทำงานของฝ่ายขาย
– จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย หรือเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องเรียบร้อย
– ประสานงานด้านเอกสารระหว่างเซลล์กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
– สนับสนุนการขายของเซลล์ในทุกช่องทาง
– ประสานงานและทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค)
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : สามารถทำงานในเวลายืดหยุ่นได้ดี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– อายุตั้งแต่ 25-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
– ประสบการณ์ทำงานด้าน Sale co , Sale support 3-5 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใจรักงานบริการ ( Service mind ) และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Pivot Table , VLookup Excel

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
– โบนัสประจำปี

Key Account Executive

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลและรับผิดชอบการขายในกลุ่มลูกค้า (Key Account) ที่ได้รับมอบหมาย โดยนำเสนอสินค้า การเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนการปิดการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดรายได้ที่องค์กรกำหนด
2. ติดตามและรวบรวมข้อมูลยอดขาย แนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้า รวมถึงความเคลื่อนไวของคู่แข่งขัน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การขายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงส่งต่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้ฝ่ายการตลาด เพื่อใช้พัฒนาสินค้าในการตอบสนองต่อโอกาสทางการขายในแต่ละพื้ันที่ หรือในแต่ละกลุ่มลูกค้า
3. สรรหาลูกค้าใหม่ในช่องทางต่าง ๆ (NEW Account) โดยเข้าพบทาง Head Quarter เพื่อเจรจาเงื่อนไขทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. จัดทำแผนการออกพบลูกค้าขององค์กรทั้งในส่วน Head Quarter และหน้าสาขา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนนำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเดิมเพื่อผลักดันและเพิ่มอัตราการเติบโตของยอดรายได้ให้สูงขึ้นในลูกค้าแต่ละราย
5. ประสานงาน และดำเนินการเข้าตรวจสอบหน้าสาขา เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการวางสื่อส่งเสริมการขายกลุ่ม Display, Promotion, P.O.P กับคู่ค้า เป็นไปตาม Standard Display ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดยอดรายได้สูงสุด
6. ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ในการจัดกิจรรมส่งเสริมการขายและการทำงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันยอดขายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
7. ควบคุม ดูแลการจัดส่งสินค้า ตลอดจนติดตามการชำระเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
8. ควบคุมดูแลความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
9. ประมาณการยอดรายได้ในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ ปี อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลตัวเลขไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
10. ควบคุมและติดตามการชำระเงินจากลูกค้าตามกำหนดเวลา รวมถึงบริหารและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้องค์กร
11. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ Stock ของลูกค้า เพื่อให้มีสินค้าในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร รายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้า รายงานยอดขาย รายงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและคู่แข่งขัน รายงานสรุปปัญหาในการทำงานเอกสารการจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน เป็นต้น

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา,เขตธนบุรี,เขตบางแค,เขตหนองแขม,เขตตลิ่งชัน)
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– ค่ายานพาหนะ
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
– โบนัสประจำปี

Production Planner

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการปฎิบัติ ดำเนินการวางแผนงาน ประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต
2. ดำเนินการปฎิบัติจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการผลิต, แผนความต้องการวัตถุดิบได้
3. ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
4. ดำเนินการปฎิบัติทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน และประจำปี
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต
6. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)
วันหยุด : เสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ฝึกอบรม
– เครื่องแบบพนักงาน
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
– โบนัสประจำปี

Apply

iconติดต่อ-02
iconติดต่อ-01
ร่วมงานกัน
icon-career-new-01
icon-career-new-02
icon-career-new-03
icon-career-new-04