สมุนไพร

โนโวไลฟ์

บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งกำเนิดสมุนไพรอันหลากหลาย และมีคุณภาพดีอันดับต้นๆ ของโลก บริษัทจึงได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำสมุนไพรของไทยที่คัดเลือกมาอย่างดี เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณภาพและมีการนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในช่วง 10 ปี แรก บริษัทได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มพิมเสนน้ำ ยาดม ยาหม่อง และโรลออนสารส้ม หลังจากนั้นบริษัทยังคงพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น ยาสีฟันสมุนไพร ยาหม่องน้ำรากโสม แป้งสมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพ ได้ใช้สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งสินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำให้ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตสินค้าของบริษัท และบริษัทยังมีการนำเครื่องจักรอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ผ่านการรับรองจากองค์กรต่างๆ

icon-novolife-01
icon-novolife
icon-novolife
ร่วมมือสวทช.
แจกแอลกอฮอล์

จากบริษัทเล็ก ๆ ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 18 บริษัทยังคงยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือสังคมตลอดเวลา โดยเน้นไปที่หน่วยงานของรัฐที่ยังขาดแคลนงบประมาณ เช่น ช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามโรงพยาบาลของรัฐ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ช่วยเหลือสถานศึกษา ช่วยพัฒนาชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเรา